Castellano
il·lusrtració ROSA MARIA

Estatuts del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT)


TÍTOL PRIMER - CONDICIONS GENERALSCAPÍTOL 1r
Constitució, finalitat, naturalesa jurídica i àmbit territorial.


Article 1r.- D'acord amb els presents Estatuts, i en l'àmbit de la legislació vigent, establerta per la Llei 19/1977 d'u d'abril, sobre regulació del dret d'associació i el Decret Reial 873/1977, de 22 d'abril, així com altres disposicions complementàries, es constitueix, per temps indefinit, la Federació "CONSELL CATALÀ DEL LliBRE INFANTIL I JUVENIL", en endavant denominada "ClijCAT".


Article 2n.- EL ClijCAT tindrà les següents finalitats, funcions i competències:

 1. LA REPRESENTACIÓ, DEFENSA I PROMOCIÓ dels interessos socials, professionals i culturals dels seus afiliats com a empresaris.

 2. COORDINAR al màxim les diverses entitats integrants del ClijCAT en tot allò que sigui d'interès i benefici comuns.

 3. PROMOURE, REColliR PROGRAMAR I EXECUTAR projectes, iniciatives i accions que serveixin per a la promoció i difusió del llibre per a infants i joves i la promoció de la lectura entre la infància i el jovent.

 4. PROMOURE la reflexió, l'anàlisi i els instruments de coneixement sobre la realitat del llibre infantil i juvenil, a partir de recursos diversos i, de forma molt especial, per mitjà de la publicació periòdica de la revista Faristol, com a òrgan de difusió més emblemàtic del ClijCAT.

 5. DINAMITZAR l'entorn cultural al voltant del llibre infantil i juvenil

 6. OFERIR ASSESSORAMENT I PLENA COOPERACIÓ a totes les entitats i persones i òrgans de l'Administració, i al mateix temps a tots els sectors professionals interessats o coincidents amb les esmentades finalitats específiques.

 7. ASSUMIR LA REPRESENTATIVITAT CATALANA davant l'International Board on Books for Young People (IBBY) a través de la ORGANIZACIÓN ESPAÑolA PARA EL liBRO INFANTIL Y JUVENIL (OEPli), de la qual el ClijCAT és membre fundador.

 8. ESTABliR ELS CONVENIS I CONCERTS amb les entitats públiques i privades, necessaris per al millor acompliment dels seus fins.


Article 3r.- El ClijCAT no tindrà cap finalitat lucrativa ni especulativa, però en l'exercici de les seves competències tindrà plena personalitat i autonomia jurídiques, així com total capacitat per a administrar plenament els seus béns i cabals.


Article 4t.- El ClijCAT podrà assumir també com a pròpies les finalitats específiques que, sense entrar en contradicció amb les que procedeixen, adoptin els altres Consells o Associacions Territorials que, en el futur, puguin esdevenir membres de la ORGANIZACIÓN ESPAÑolA PARA EL liBRO INFANTIL Y JUVENIL.

 

CAPÍTOL 2n.
Domicili, àmbit i adscripció social.


Article 5è.- El domicili del ClijCAT s'estableix a Barcelona, carrer Mallorca, número 272-274, primer pis. No obstant, aquesta ubicació podrà modificar-se en el moment que els òrgans rectors de l'esmentat CONSELL així ho acordin. També podran establir-se representacions en altres llocs sempre que els òrgans rectors del ClijCAT així ho acordin.


Article 6è.- EL ClijCAT desenvoluparà normalment les seves activitats en l'àmbit territorial del Principat de Catalunya. No obstant això, la seva activitat podrà estendre's arreu on es parli català i també on es produeixin publicacions en llengua catalana dedicades als infants i al jovent.


Article 7è.- Són membres fundacionals i de ple dret del ClijCAT:

 1. L'ASSOCIACIÓ D'EDITORS EN LLENGUA CATALANA

 2. L'ASSOCIACIÓ D'ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA

 3. L'ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'IL·LUSTRADORS

 4. L'ASSOCIACIÓ DE BIBliOTECARIS DE CATALUNYA

 5. El GREMI DE LliBRETERS DE BARCELONA I CATALUNYA.


Article 8è.- És membre de ple dret del ClijCAT l'Associació Catalana d'Amics de l'IBBY.


Article 9è.- Són membres associats del ClijCAT: la Generalitat de Catalunya i la Cambra del Llibre de Catalunya.


Article 10è.- Podran ser membres de ple dret del ClijCAT les persones jurídiques inscrites a l'empara de la Llei 19/1977 de l'u d'abril que tinguin unes finalitats coincidents amb les assenyalades a l'article 2n. dels presents Estatuts i que siguin admeses pel Plenari del ClijCAT.


Article 11è.- La pertinença al ClijCAT serà voluntària, i en qualsevol moment els seus membres podran deixar de pertànyer-hi tot notificant-ho per escrit al Comitè Executiu del ClijCAT amb una antelació de deu dies a la data de la baixa.

Les altes i baixes dels membres es faran constar en un llibre disposat a posta.


Article 12è.- El Comitè Executiu podrà acordar l'expulsió d'algun dels seus membres per algunes de les causes següents:

 1. Incompliment de les obligacions establertes als Estatuts.

 2. Incompliment dels acords adoptats pel Plenari o el Comitè Executiu en l'esfera de les seves competències.

 3. L'incompliment de les obligacions econòmiques per al sosteniment del ClijCAT.

Contra l'acord d'expulsió es podrà recórrer al Plenari en la seva propera sessió.


CAPÍTOL 3r
Drets i obligacions


Article 13è.- Els drets que corresponen als membres de ple dret del ClijCAT són:

 1. Exercir el dret de veu i vot, d'acord amb el que estableixen els presents Estatuts.

 2. Elegir i ésser elegit per a llocs de representació i ostentar càrrecs electius.

 3. Exercir la representació que en cada cas se'ls pugui conferir pels òrgans de govern.

 4. Intervenir mitjançant els seus representats en el govern i administració del ClijCAT conforme a les normes legals i estatutàries.

 5. El lliure accés als llibres de balanç.

 6. Participar en totes les accions i actes que el ClijCAT promogui en acompliment de les seves finalitats.

 7. Rebre informació periòdica sobre les activitats del ClijCAT així com notícies relacionades amb les activitats específiques de l'article 2n. d'aquests Estatuts, tant del seu àmbit territorial com de l'Estat Espanyol o internacionals, en especial, dels Congressos que se celebrin arreu.


Article 14è.- Els deures que corresponen als membres de ple dret són:

 1. Ajustar llur actuació a les normes estatutàries.

 2. Acomplir els acords del Ple del ClijCAT i les directrius que, en el desenvolupament d'aquest acords, assenyali el Comitè Executiu.

 3. Mantenir la col·laboració necessària en interès del bon funcionament del ClijCAT, plantejant en el seu si les qüestions, els problemes o les necessitats d'interès comú per tal que aquest prengui la seva representació en les gestions a realitzar.

 4. Contribuir econòmicament mitjançant la quota anual, i altres obligacions econòmiques estipulades, en el seu cas pel Plenari, al sosteniment del ClijCAT.


Article 15è.- Els drets i les obligacions del membres associats seran definits per convenis bilaterals entre el ClijCAT i cadascun d'ells.TÍTOL SEGON - DE L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT


CAPÍTOL 4t
Estructura del ClijCAT


Article 16è.- La representativitat dels membres de ple dret s'estructurarà mitjançant el nomenament, per a cada un d'ells, de DOS REPRESENTANTS, amb veu i vot, els quals hauran de ser acreditats per escrit, i un d'ells haurà de ser el President de l'Entitat que representi.


Article 17è.- La representativitat dels membres associats s'estructurarà per la presència de DOS REPRESENTANTS per cadascun d'ells, els quals hauran de ser acreditats per escrit.


Article 18è.- Les persones afiliades a qualsevol de les Entitats membres del CliJCAT que tinguin càrrec a l'IBBY o a l'OEPli són per dret propi membres de la Junta i del Plenari del ClijCAT, encara que no tindran vot si no han estat designades representants pel algun dels membres.


CAPÍTOL 5è.
Òrgans de gestió i govern


Article 19è.- EL ClijCAT estarà regit i administrat pel PLENARI, el COMITÈ EXECUTIU i el PRESIDENT.


Article 20è.- El PLENARI o Assemblea General és l'Òrgan suprem del ClijCAT, i estarà format pel PRESIDENT I DOS REPRESENTANTS de cada entitat


Article 21è.- El PLENARI tindrà les competències següents:

 1. L'aprovació o modificació dels presents Estatuts.

 2. L'adopció d'acords relatius als fins, funcions i competències establertes en l'article 2n., sense perjudici de la facultat de delegar en el Comitè Executiu.

 3. L'elecció de President, Vicepresidents, Tresorer i Secretari.

 4. L'elecció dels Vocals del Comitè Executiu.

 5. Fixar les quotes i, en el seu cas, els altres recursos econòmics del ClijCAT.

 6. L'aprovació dels pressupostos, els programes d'activitats i les Memòries Anuals.

 7. El govern del ClijCAT en general i la fiscalització de la gestió del Comitè Executiu.

 8. Prendre les decisions corresponents a les obligacions i responsabilitats acordades amb l'IBBY, mitjançant la ORGANIZACIÓN ESPAÑolA PARA EL liBRO INFANTIL Y JUVENIL.

 9. La dissolució del ClijCAT i la liquidació dels seus béns i patrimoni.

 10. Designació de representats als Congressos de l'IBBY.

 11. Conèixer i resoldre els recursos presentats pels membres del ClijCAT.


Article 22è.-

 1. El PLENARI es reunirà amb caràcter ordinari un cop l'any i amb caràcter extraordinari tantes vegades com sigui convocat pel President, per decisió pròpia després d'escoltar el Comitè Executiu, o per petició de dues terceres parts dels seus membres de ple dret.

 2. EL PLENARI i es considerarà vàlidament constituït en la primera convocatòria sempre que es trobin presents la meitat més un dels vots i, com a mínim, un representat de cada membre. En segona convocatòria no serà necessària cap assistència mínima per tenir quòrum, sigui quina sigui l'assistència.
  En tots dos casos serà necessària la convocatòria per escrit amb deu dies d'anticipació.

 3. La representació en el PLENARI es podrà delegar en qualsevol dels seus membres sempre que es faci per escrit.

 4. El PLENARI també es considerarà vàlidament constituït quan en trobin reunits tots els seus membres i així ho decideixin.

 5. S'aixecarà acta de cada una de les reunions del PLENARI, la qual s'escriurà un un llibre a posta, signada pel President i pel Secretari.


Article 23è.-

 1. Els acords decisoris s'adoptaran per majoria simple de vots.

 2. L'elecció del President, Vicepresidents, Tresorer i Secretari, i la seva revocació, serà feta per elecció lliure, secreta i directa, i requerirà la majoria de dos terços. L'aprovació dels pressupostos i la liquidació de comptes de cada exercici, així com l'elaboració i modificació dels Estatuts, requeriran en qualsevol cas, la majoria de dos terços dels vots.


Article 24è.- EL PRESIDENT del Plenari ho serà també del Comitè Executiu, i tindrà les següents atribucions:

 1. Ostentar, per delegació, la direcció i representació legal del ClijCAT. 

 2. Convocar i presidir els òrgans de govern del CONSELL amb funcions moderadores i conciliadores. 

 3. Tindrà vot de qualitat decisòria. 

 4. Visar les actes i certificacions esteses pel Secretari, i els comptes i rendicions de comptes presentats al Plenari. 

 5. Les altres atribucions que estableixen la Llei i aquests Estatuts, així com les generals del càrrec i les que delegui el Ple. 


Article 25è.- Els VICEPRESIDENTS del Plenari ho seran també del Comitè Executiu.

El VICEPRESIDENT 1r., i en el seu defecte el VICEPRESIDENT 2n., substituiran el President en les absències d'aquest, i si es produís la seva vacant, desenvoluparan les seves funcions fins que no es realitzi la nova elecció.


Article 26è.- EL SECRETARI del PLENARI ho serà també del Comitè Executiu i haurà d'aixecar acta de les reunions que celebrin aquests òrgans i portar el registre d'associats.


CAPÍTOL 6è.
Del Comitè Executiu


Article 27è.- El COMITÈ EXECUTIU és l'òrgan encarregat de la direcció, govern i administració del ClijCAT i estarà format pel president/a, vice-president/a, tresorer/a, director/a de Faristol i secretari/a. Obert a la incorporació dels representants, interessats en el projecte, de la resta d'entitats.
S'assignaran responsabilitats dins l'Executiu per a desenvolupar projectes.


Article 28è.- Tots els membres del COMITÈ EXECUTIU hauran de ser-ho del Plenari.

L'exercici del càrrec serà gratuït menys el de Secretari, que podrà ser remunerat. Tanmateix, els membres del COMITÈ EXECUTIU podran recuperar l'import de les despeses que els causi la pràctica de les seves funcions amb càrrec a la corresponent partida del pressupost del ClijCAT.


Article 29è.-

 1. El període de govern de l'Executiu serà de tres anys i es presentaran candidatures mínimes de quatre membres. Les entitats s'hauran de comprometre a garantir l'estabilitat del seu representant durant tot el mandat.
  EL PRESIDENT només podrà ser reelegit de forma consecutiva una sola vegada.

 2. La cessació en els càrrecs abans de l'extinció del termini reglamentari es produirà: 

  1. Per dimissió voluntària, presentada mitjançant un escrit en el qual en raoni els motius.

  2. Per incapacitació professional, declarada de manera legal o judiciària.

  3. Per revocació, mitjançant un acord pres pel Plenari.

  4. Per qualsevol altra causa establerta o que pugui establir-se en les disposicions legals i que sigui d'aplicació. 


Article 30è.-

 1. El COMITÈ EXECUTIU es reunirà tantes vegades com sigui precís i, almenys, una vegada cada trimestre. 

 2. El COMITÈ EXECUTIU serà convocat per escrit. Amb cinc dies d'anticipació, i es considerarà constituït vàlidament quan hi siguin presents la meitat més un dels membres, entre els quals hi hagi el President o una persona que el substitueixi. No obstant això, es considerarà constituït, sense necessitat de convocatòria, quan hi siguin presents tots els membres. 

 3. Els membres del COMITÈ EXECUTIU només podran delegar la seva representació i vot a través d'escrit dirigit al President. La delegació s'haurà de fer a favor d'un altre membre del COMITÈ EXECUTIU. 


Article 31è.- Seran de la competència del COMITÈ EXECUTIU:

 1. Exercir la direcció de la gestió i administració del ClijCAT, d'acord amb les directrius del Plenari 

 2. Elaborar l'ordre del dia del Plenari i la data de la convocatòria. 

 3. Assistir a la Presidència en les seves funcions. 

 4. En casos d'urgència justificada, exercir les funcions i adoptar les decisions de competència del Plenari, donant-li'n compte per a la seva ratificació o revocació. 

 5. Elaborar la Memòria anual d'activitats que sotmetrà a l'aprovació del Plenari. 

 6. Inspeccionar i vetllar pel normal funcionament dels serveis. 

 7. Totes aquelles atribucions que li siguin delegades pel Plenari, així com també les que no estiguin expressament encomanades a altres òrgans del CONSELL. 

 8. El nomenament del Secretari Tècnic del ClijCAT, amb el suplent corresponent. 


Article 32è.- Cada membre del COMITÈ EXECUTIU tindrà un vot. Els acords del COMITÈ EXECUTIU es prendran per majoria simple, sense perjudici del que es digui en aquests Estatuts o a la Llei.


CAPÍTOL 7è.
Del Secretari Tècnic


Article 33è.- EL SECRETARI TÈCNIC serà nomenat pel Comitè Executiu, i ho serà també de l'Assemblea General o Plenari. Podrà ser SECRETARI TÈCNIC qualsevol persona que pertanyi o no al ClijCAT. Assistirà a les reunions del Comitè Executiu i del Plenari i portarà a terme tot allò que li sigui encarregat per aquests. És un càrrec que pot ser remunerat.TÍTOL TERCER - DEL RÈGIM JURÍDIC


CAPÍTOL 8è.
Del règim jurídic del CONSELL


Article 34è.- Els presents Estatuts només podran ser modificats per acord de dos terços o més dels vots del Ple.


CAPÍTOL 9è.
Del règim econòmic


Article 35è.- Per al compliment dels seus fins, el ClijCAT podrà comptar amb els següents recursos econòmics:

 1. Quotes establertes per a tots els membres. 

 2. Quotes variables que el Ple pugui acordar amb caràcter extraordinari. 

 3. Subvencions, herències, donacions i llegats o qualsevol altre recurs que el ClijCAT pugui obtenir. 


Article 36è.-

 1. 1.EL ClijCAT formalitzarà els seus pressupostos, tant per a despeses generals com pels serveis que presti o administri, determinant separadament els ingressos i despeses respectius. 

 2. 2.La gestió econòmica del ClijCAT, que es desenvoluparà dintre els límits d'aquells pressupostos anuals, serà realitzada pel Comitè Executiu, sense perjudici de les funcions que corresponguin al Plenari. 

 3. 3.Els pressupostos anuals no sobrepassaran la xifra de vint milions de pessetes. 

 4. 4.L'ordenador de pagaments és el President del ClijCAT. 


Article 37è.- EL TRESORER intervindrà tots els documents de pagaments i cobraments, supervisarà la comptabilitat, tindrà cura de la conservació de tots els cabals en la forma que disposi el Plenari i signarà tots els documents de cobrament i pagament.

El Plenari arbitrarà els mitjans necessaris per tal que els membres puguin conèixer la situació econòmica del ClijCAT.


Article 38è.- EL CliJCAT es dissoldrà quan així ho acordi el Plenari amb el vot favorable de les dues terceres parts dels membres de ple dret.

El patrimoni del ClijCAT, després de la dissolució, revertirà, una vegada liquidats els deutes, a institucions culturals dedicades als infants i al jovent.

En l'acord de dissolució, s'establirà la destinació que hagi de donar-se als béns, drets, instal·lacions i serveis del ClijCAT que pugessin quedar després d'atendre les obligacions pendents.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.- El primer mandat de l'òrgan de govern del ClijCAT tindrà vigència fins al trenta-un de desembre de mil nou-cents vuitanta-tres.La modificació d'Estatuts del Consell Català del Llibre per a Infants i Joves (ClijCAT) va ser aprovada en la reunió del Plenari de l'entitat celebrada el dia 9 de març de 2010.


Vist-i-plau


La Vicepresidenta


Reina Duarte

La Secretària de Junta


Margarida Mateu


CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL
Mallorca 272 1ª, 08037 BARCELONA
93 487 45 25
clijcat@clijcat.cat

Contacto Aviso legal Política de privacidad Política de cookies
shit-porn.netjavscat.netjavscatting.com