POLÍTICA DE PRIVACITAT

A efecte del previst en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril del 2016 CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL amb NIF V08983751 informa a l'Usuari que les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra entitat que pugui ser del seu interès.

Tramesa i registre de dades de caràcter personal

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats pel CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre la informació requerida.

Quan les dades de caràcter personal siguin obtingudes de l'Usuari a través de xarxes de comunicacions electròniques o en el marc de la prestació d'un servei de la societat de la informació, així com en aquells altres supòsits expressament establerts per la llei o quan així ho autoritzi l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del tractament podrà donar compliment al deure d'informació que estableix l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 facilitant l'afectat almenys la informació bàsica següent:

  1. a) La identitat del responsable del tractament i del seu representant, si escau.
  2. b) La finalitat del tractament.
  3. c) La manera en què l'afectat podrà exercitar els drets que estableixen els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679.

Tanmateix, els responsables i encarregats del tractament o, si s'escau, els seus representants hauran de mantenir el registre d'activitats de tractament a què es refereix l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679, llevat que la empresa o organització ocupin menys de 250 persones, amb l'excepció que el tractament que realitzi pugui comportar un risc per als drets i llibertats dels interessats, no sigui ocasional, o inclogui categories especials de dades personals indicades en l'article 9, apartat 1, o dades personals relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l'article 10 del Reglament (UE) 2016/679.

Finalment, l'article 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679 determina la necessitat d'establir garanties de seguretat adequades contra el tractament no autoritzat o il·lícit, contra la pèrdua de les dades personals, la destrucció o el dany accidental. Això implica l'establiment de mesures tècniques i organitzatives encaminades a assegurar la integritat i confidencialitat de les dades personals i la possibilitat (article 5.2) de demostrar que aquestes mesures s'han portat a la pràctica (responsabilitat proactiva).

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'Usuari que envia la informació a CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

El CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. S'exonera el CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL sempre que procedeixi de fonts alienes al CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL.

Cessió de dades a tercers

El CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat en virtut de l'article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril del 2016.

Exercici de drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a través de correu postal en CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL C/ MALLORCA Nº 272 1ª 08037 BARCELONA o al correu-e clijcat@clijcat.cat juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

Acceptació i consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Canvis en la present política de privacitat

El CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

En compliment de Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril del 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil en les Xarxes Socials facebook i twitter, amb la finalitat principal de publicitar les seves activitats i serveis.

Dades de CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL
NIF: V08983751
Adreça: C/ MALLORCA Nº 272 1ª 08037 BARCELONA
Telèfon: 934874525
Correu-e: clijcat@clijcat.cat
Pàgina web: www.clijcat.cat

L'Usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L'Usuari pot accedir a tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa.

El CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL té accés i tracta aquella informació pública de l'Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap fitxer.

En relació als drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant el CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril del 2016, ha de tenir en compte els següents matisos:

El CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL realitzarà les següents actuacions:

L'Usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privadesa.

Publicacions

L'Usuari, una vegada unit a la pàgina de CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'Usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decoro, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'Usuari.

El CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L'Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL, però si que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

El CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de manera algun, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

Publicitat

El CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL utilitzarà la Xarxa Social per publicitar les seves activitats i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del REGLAMENT (UE) 2016/679 i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l'enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social: